Säännöt

HELSINGIN SEUDUN DUODECIM -SEURAN SÄÄNNÖT

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Helsingin seudun Duodecim -seura ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue Helsingin kaupunki lähiympäristöineen.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää toiminta-alueensa lääkärien kollegiaalista henkeä ja hyvää keskinäistä toveruutta sekä vaalia heidän ammattitaitoaan.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä lääketieteellisiä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia.

 

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen yhdistyksen toiminta-alueella vakinaisesti asuvan tai siellä toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen opiskelijan. Yhdistyksen jäsenistä saa enintään kolmasosa olla ulkomaalaisia.

Yhdistys voi myös kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee vuosikokous hallituksen perustellun esityksen pohjalta. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

4 §

Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erittäin painavien syiden perusteella voidaan jäsen erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja sen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä.

 

5 §

Jäseniltä peritään jäsenmaksua, jonka suuruudesta vuosikokous päättää joka vuosi erikseen.

 

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme muuta jäsentä.

Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahaston-hoitaja valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut kolme jäsentä valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että yksi heistä eroaa joka vuosi alkaen kauimmin hallituksessa olleesta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi jäsentä on saapuvilla.

 

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja; jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8 §

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouksista ilmoitetaan Suomen Lääkärilehdessä, ylimääräisistä kokouksista vähintään viikkoa, vuosikokouksesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Vuosikokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua.

Puhetta yhdistyksen kokouksissa vuosikokousta lukuun ottamatta johtaa hallituksen puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitää sihteeri.

 

9 §

Päätökset tehdään yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa avoäänestyksellä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin sitä koskeva vaatimus on kokouksessa esitetty.

 

10 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään kertomus edelliseltä toimintavuodelta.

4. Esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilivuodelta.

5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

6. Määrätään jäsenmaksun suuruus.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, muut jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies.

8. Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista.

 

11 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilikirjat tilintarkastajille ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

12 §

Ehdotus näitten sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Asia käsitellään vuosikokouksessa ja ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa sitä.

Ehdotus seuran purkamisesta on niinikään tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Päätös seuran purkamisesta on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä vuosikokouksessa, jolloin kummassakin on vähintään kolmen neljäsosan annetuista äänistä kannatettava purkamisehdotusta. Jos on tehty päätös yhdistyksen purkamisesta, luovutetaan yhdistyksen varat ja omaisuus Suomalainen Lääkäriseura Duodecimille.

 

13 §

Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.